Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Odluka Narodne banke Srbije

OBAVEŠTENJE

o pravu korisnika na podnošenje zahteva i uslovima za odobravanje reprograma kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje, objavljenom u „Službenom glasniku RS", br. 111/2022 (u daljem tekstu: Odluka NBS), a koja je stupila na snagu 07.10.2022. godine, korisnicima kredita (u daljem tekstu: Dužnici) omogućava se da podnesu zahtev za reprogram kredita.

Pravo na dobijanje olakšica u skladu sa Odlukom NBS imaju Dužnici-lica upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava u smislu zakona kojim se uređuju poljoprivreda i ruralni razvoj, i to:

 • Fizičko lice koje je nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u smislu zakona kojim se uređuju poljoprivreda i ruralni razvoj
 • Preduzetnik
 • Pravno lice, i to:
  • Zemljoradnička zadruga s najmanje pet članova koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih poljoprivrednih gazdinstava upisanih u Registar
  • Drugo pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo
 • Lice koje se bavi otkupom i skladištenjem voća u hladnjači u skladu s propisima

Ukoliko su krediti odobreni u okviru Garantne šeme Republike Srbije ili sa garancijom međunarodnih finansijskih institucija, kao i po osnovu subvencionisanih kredita, reprogram iz Odluke NBS se može  primeniti samo uz prethodnu saglasnost davalaca garancije ili subvencije za produženje otplate i nastavak daljeg subvencionisanja kamatne stope u periodu produženja otplate.

Reprogram kredita podrazumeva sledeće:

 • Grejs period u otplati svih obaveza prema banci po tom kreditu u trajanju od šest do dvanaest meseci u skladu sa zahtevom Dužnika
 • U toku trajanja grejs perioda banka ne naplaćuje potraživanja po osnovu glavnice, pri čemu obračunava i  naplaćuje ugovorenu kamatu
 • Rok otplate kredita se produžava na način da iznos anuiteta po isteku grejs perioda, a do kraja novog roka otplate kredita, ne bude veći u odnosu na iznos anuiteta u periodu pre primene olakšice
 • Reprogram kredita se može primeniti isključivo na kredit odobren za potrebe obavljanja poljoprivredne delatnosti

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA DOBIJANJE REPROGRAMA:

Korisnik može podneti zahtev najkasnije do 30. aprila 2023. godine na jedan od navedenih načina:

 • Slanjem zahteva na i-mejl adresu banke: agro@rbabanka.rs
 • Dostavljanjem zahteva u poslovnim prostorijama banke
 • Putem pošte, slanjem zahteva na adresu Braće Ribnikar 4-6, 21000 Novi Sad, sa naznakom - Zahtev za reprogram Agro kredita

Obavezni podaci koje pisani zahtev Dužnika za dobijanje reprograma treba da sadrži (fizička lica/pravna lica):

 • Ime i prezime/naziv firme
 • JMBG/MB
 • Kontakt telefon i adresa
 • Broj kreditne partije ili naziv kreditnog proizvoda koji želite da reprogramirate
 • Izabrana dužina trajanja grejs perioda

Banka je dužna da donese odluku o zahtevu i o toj odluci obavesti Dužnika u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Datum podnošenja zahteva se smatra datumom kada se isti dostavi banci u skladu sa ovim obaveštenjem,  sa kompletnom   dokumentacijom neophodnom za postupanje po zahtevu.

Banka neće naplaćivati naknadu za preduzimanje mera i aktivnosti u vezi sa  sprovođenjem Odluke NBS, osim troškova neophodnih za odobravanje potraživanja koje ne utvrđuje Banka (npr. Kreditni biro, katastar nepokretnosti i sl).

Reprezentativni primer

 

Iznos kredita (glavnica): RSD 1.000.000
Kamatna stopa: 8,8%, fiksna, godišnja
  Postojeće stanje Novo stanje
Rok otplate glavnice (u mesecima): 36 36
Grejs period (u mesecima): 0 6
Mesečna kamata u grejs periodu: RSD 0,00 (nema grejs perioda) RSD 7.333,33 (novembar 2022) RSD 7.577,00 (decembar 2022) RSD 7.577,78 (januar 2023) RSD 6.844,44 (februar 2023) RSD 7.577,78 (mart 2023) RSD 7.333,33 (april 2023)
Mesečni anuitet: RSD 31.706,3 RSD 31.706,73

 

Dodatne infomacije:

Ukoliko vam je potrebno više informacija o reprogramu, možete ih dobiti od vašeg bankarskog savetnika.

Povezani potrošački krediti
u ponudi RBA banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo