Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Otvaranje računa i platni promet

RBA banka omogućava svojim klijentima otvaranje i vođenje tekućih računa, deviznih računa i računa za posebne namene. Klijentima se pruža kompletna usluga iz oblasti domaćeg i inostranog platnog prometa, uz veoma povoljne tarife, koje su umanjene za 20% -25% ukoliko se koristi elektronsko bankarstvo.

 Otvaranjem računa klijentima RBA banke je omogućeno:

 • Otvaranje i vođenje računa
 • Prijem naloga i izvršenje plaćanja (brzo i efikasno izvršenje naloga za plaćanje, svi nalozi iznad 300.000RSD se smatraju hitnim i imaju valutu sa danom predaje)
 • Uplata i isplata gotovine
 • Predaja i prijem pazara
 • Dostava izvoda (dostavljanje izveštaja o promenama na računu na način koji odgovara klijentu (na šalteru, elektronski, e-mailom, IVR, faksom)
 • Račun se otvara na osnovu zaključenog ugovora o otvaranju i vođenju računa
Dokumentacija potrebna za otvaranje računa
 • Zahtev za otvaranje računa (obrazac RBA banke)
 • Rešenje o upisu u nadležni registar ne starije od 3 meseca
 • Obaveštenje organa za poslove statistike o razvrstavanju po delatnostima
 • Izvod iz poreske evidencije sa poreskim brojem
 • Overa potpisa lica ovlašćenih za zastupanje na OP obrascu
 • Karton deponovanih potpisa
 • Fotokopija dokumenta o identifikaciji lica ovlašćenih za zastupanje i potpisivanje naloga
 • Popunjen obrazac “Upoznaj svog klijenta”
 • Namenski računi za kupovinu i prodaju hartija od vrednosti

 

Klijenti koji trguju hartijama od vrednosti, mogu u RBA banci otvoriti namenske račune za trgovanje, i to:

 • kupovinu ili prodaju akcija u dinarima
 • kupovinu ili prodaju obveznica stare devizne štednje u evrima
 • trgovanje državnim hartijama od vrednosti

Chat
 

Elektronsko bankarstvo