Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Saglasnost za obradu podataka o ličnosti

Rukovalac podacima o ličnosti, RBA banka a.d. Novi Sad, Ul. Braće Ribnikar 4-6, MB 08277931,  u cilju marketinga, dostavljanja ponuda i promovisanja svojih usluga korisnicima i potencijalnim klijentima, kao i utvrđivanja njihovog zadovoljstva, prikuplja podatke o ličnosti  i to ime i prezime, adresu, jedinstveni matični broj građana (JMBG), broj telefona i adresu elektronske pošte.

 RBA banka a.d. Novi Sad obrađuje podatake o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, uz primenu odgovarajućih organizacionih, tehničkih i bezbednosnih mera zaštite podataka o ličnosti od neovlašćenog pristupa, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. RBA banka a.d. Novi Sad čuva privatnost svojih korisnika čuvanjem poverljivosti podataka o ličnosti koja su joj poverena i to tako što omogućava da podacima o ličnosti imaju pristup samo oni zaposleni kojima su oni potrebni za ispunjavanje poslovnih aktivnosti, dok su trećim licima dostupni samo u slučajevima predviđenim Zakonom.

 Obeležavanjem odgovarajućeg polja i potpisom u ovom obrascu Korisnik potvrđuje da slobodno i dobrovoljno daje saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe marketinga i to – ponudu postojećih i novih proizvoda (dostavljanjem informacije, ponude i promotivng materijala o proizvodima RBA banka a.d, unapređenje oglašavanja i istraživanje tržišta),  individualizovanu ponudu za sklapanje novih ugovora o korišćenju bankarskih i finansijskih usluga, te sa njima povezanih usluga banke, što uključuje izradu profila i automatsko pojedinačno donošenje odluka. Korisnik daje saglasnost za kontaktiranje u svrhu utvrđivanja zadovoljstva uslugama Banke.

Korisnik u svakom trenutku može da se usprotivi obradi podataka o ličnosti i opozove datu saglasnost za navedenu obradu podataka o ličnosti. Korisnik može opozvati saglasnost za obradu podataka o ličnosti bez troška u svakoj filijali RBA banka a.d. Novi Sad, poštom na navedenu adresu Banke ili elektronskom poštom na mail info@rbabanka.rs

 

Elektronsko bankarstvo