Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Zaštita podataka o ličnosti

 

RBA banka a.d. Novi Sad (u daljem tekstu Banka) obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik Republike Srbije broj 87 od 13. novembra 2018. godine). 

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti osigurava da se obrada podataka o ličnosti obavlja u skladu sa garantovanim ljudskim pravima i

osnovnim slobodama ljudi.

 Ova Informacija o obradi podataka o ličnosti od strane Banke (dalje: Informacija) uključuje obaveze predviđene Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. 

U skladu sa članom 23. i 24. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti pružamo Vam informacije o tome kako obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, koja prava imate u vezi sa obradom i zaštitom podataka i kako ova prava možete ostvariti. 

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pri tom sigurnost podataka od nezakonite ili neovlašćene obrade, uz primenu najviših organizacionih, tehničkih i bezbednosnih mera zaštite.

 Ova informacija odnosi se na fizičko lice koje traži ili prima uslugu od Banke, kao i sva ostala fizička lica koja su učesnici određenih direktnih ili indirektnih poslovnih odnosa sa Bankom ili su na bilo koji način povezani ili će biti povezani sa Bankom kao rukovaocem obrade podataka o ličnosti (jemci, solidarni dužnici, založni dužnici, naslednici, punomoćnici, staratelji, naslednici, zakonski zastupnici maloletnih lica i zakonski zastupnici pravnih lica, kao i druga fizička lica povezana sa pravnim licem, a čiji su podaci o ličnosti predmet obrade).

 

1.  PODACI O RUKOVAOCU

 

Rukovalac podacima o ličnosti je RBA banka akcionarsko društvo Novi Sad, MB 08277931, PIB 101697525.

Kontakt podaci: RBA banka a.d., Ul. Braće Ribnika4-6, 21000 Novi Sad Telefon: +381(21)4876876, Fax: +381(21)4876976, Mail: info@rbabanka.rs

 

Ako je Banka zajednički rukovalac sa još nekim rukovaocem, u smislu člana 43. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno ako zajedno određuju svrhu i način obrade na temelju poslovne saradnje ili zajedničke usluge ili legitimnog interesa Banke i treće strane, dodatne informacije možete tražiti, osim od Banke i od drugog rukovaoca podacima. U tom slučaju možete ostvariti svoja prava propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti pred svakim rukovaocem pojedinačno kao i protiv svakog od njih.

 

2.  KONTAKT PODACI LICA ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

 

U skladu sa članom 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Banka je odredila lice za zaštitu podataka o ličnosti. Povodom svih pitanja vezanih za zaštitu podataka o ličnosti i/ili ostvarivanje prava predviđenih Zakonom o zaštitu podataka o ličnosti, možete se obratiti licu za zaštitu podataka o ličnosti na sledeće adrese:

 

RBA BANKA A.D. NOVI SAD MENADŽER ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI UL. BRAĆE RIBNIKARA 4-6, NOVI SAD

Telefon 021 4876960

email: dpo@rbabanka.rs

 

3.  PODACI O LIČNOSTI, SVRHE I PRAVNI OSNOVI OBRADE

 

Podatke o ličnosti dobijamo od Vas lično ili nekog drugog izvora u zavisnosti od poslovog odnosa, odnosno svrhe i osnova obrade. Podatke obrađujemo u obimu koji je neophodan za ispunjenje svrhe obrade. Ako Vaše podatke o ličnosti dobijamo iz drugog izvora, o tome ćete biti obavešteni u skladu sa članom 24. Zakona o zaštititi podataka o ličnosti.

 

Informacije o vrstama Vaših podataka o ličnosti, koji se obrađuju u vezi sa određenom vrstom bankarske usluge koju Banka pruža kao rukovalac ili zajednički rukovalac u skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, banka će Vam pružiti prilikom prikupljanja, u skladu sa članom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, putem ugovorenog kanala komunikacije.

 

Ako banka obrađuje Vaše podatke o ličnosti koji nisu prikupljeni neposredno od Vas (npr. zakonski zastupnik pravnog lica, lice ovlašćeno na računu pravnog lica i sl), informacije o obradi podataka o ličnosti dobićete u primerenom roku nakon dobijanja podataka o ličnosti,

imjaući u vidu okolnosti konkretne obrade, ili na adresu elektronske pošte ili drugi ugovoreni kanal komunikacije koja se koristi u komunikaciji sa pravnim licem ili u trenutku prvog kontakta sa Vama.

 

Banka nije u obavezi da Vam pruži tražene informacije, u skladu sa članom 24. stav 5 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ako tim informacijama već raspolažete, ako je pružanje tih informacija nemoguće ili bi predstavljalo nesrazmeran utrošak vremena i sredstava, a naročito u slučaju obrade u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja, kao i u statističke svrhe, pod uslovom da se primenjuju mere iz člana 92 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Banka nema obavezu pružanja navedenih informacija ako je verovatno da bi pružanje istih onemogućilo ili znatno otežalo ostvarivanje svrhe obrade, pod uslovom da Banka kao rukovalac preduzme odgovarajuće mere zaštite prava i sloboda, kao i legitimnih interesa lica na koje se podaci odnose, što uključuje i javno objavljivanje informacija. Pored ovoga, Banka nema obavezu dostavljanja informacija ako prikupljanje ili otkrivanje podataka o ličnosti izričito propisano zakonom kojim se obezbeđuju odgovarajuće mere zaštite Vaših legitimnih interesa. Banka nema obavezu pružanja informacija ako se poverljivost podataka mora čuvati u skladu sa obavezom čuvanja profesionalne tajne koja je propisana zakonom.

 

Određene podatke o ličnosti banka razmenjuje sa članicama Raiffeisen grupacije, u legitimnom interesu, a kako bi se upravljalo rizicima na nivou grupe. Takođe, podatke dostavljamo trećim licima i državnim organima, u legitimnom interesu sprečavanja prevara i pranja novca. Pored toga, određene podatke dobijamo i vašim nalozima za plaćanje, kao i podatke koji proizilaze iz korišćenja aplikacija koje su povezane sa nekim od ugovorenih usluga – uključujući podatke o geolokaciji, podatke koji proizilaze iz web usluge i sl).

 

4.  KATEGORIJE PODATAKA O LIČNOSTI KOJE OBRAĐUJEMO

 

a) Identifikacioni podaci

 

U cilju uspostavljanja poslovne saradnje sa Vama ili pružanja određene finansijske usluge, banci su potrebni vaši identifikacioni podaci. Prilikom uspostavljanja poslovne saradnje i provere Vašeg identiteta, kao i sprovođenja dubinske analize i ispunjenja zakonskih obaveza banke (u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma) prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke o ličnosti i to ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresu prebivališta ili boravišta, podatke o vrsti, broju izdavaocu i roku važenja lične isprave, statusu rezidenta. Odbijanje pružanja ovih podataka ima za posledicu odbijanje Vašeg zahteva za sklapanje određenog ugovora s Bankom ili uspostavljanja poslovnog odnosa.

 

a) Ostali podaci

 

Pored indetifikacionih podataka navedenih gore, Banka obrađuje Vaše kontakt podatke i to adresu za primanje određenih obaveštenja – u skladu sa zakonom, broj mobilnog telefona, e-mail adresu i to bilo u cilju izvršenja određenog ugovora (slanje obaveštenja o konkretnom proizvodu) i/ili obaveštavanja u cilju sprečavanja potencijalnih prevara i /ili ukoliko ste banci dali izričitu saglasnost. Pojedini podaci mogu biti neophodni za izvršenje određenog ugovora, ukoliko je pružanje usluge uslovljeno davanjem podataka (npr. korišćenje mobilnog telefona za mobilnu aplikaciju). Odbijanje davanja traženih podataka za posledicu će imati odbijanje zahteva za zaključenje određenog ugovora sa bankom.

 

Podatke o polu prikupljamo u svrhu prilagođenog obraćanja, prilikom slanja obaveštenja koja proizilaze iz ugovornog odnosa ili su zasnovane na saglasnosti koju ste dali Banci.

 

Kopiju Vašeg ličnog dokumenta ili ispis elektronskog čitača identifikacionog dokumenta koristimo u cilju ispunjenja pravnih obaveza Banke kao rukovaoca podacima o ličnosti u skladu sa propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i u svrhu potvrde Vaše identifikacije prilikom zaključenja ugovora i korišćenja određenih usluga i ažuriranja Vaših podataka, te u cilju ispunjenja legitimnog interesa banke u pogledu sprečavanja prevara.

 

Ako se obraćate Banci putem telefonskog kontakt centra ili ako Vas Banka kontaktira nakon Vašeg poziva, razgovor može biti snimljen u određenim slučajevima, o čemu ćete biti prethodno upozoreni. U zavisnosti od predmeta razgovora, a ukoliko je potrebno da se utvrdi vaš identitet, banka može od Vas tražiti i neke druge podatke, koji su neophodni za utvrđivanje Vašeg indentiteta.

 

Ukoliko se Banci obraćate putem internet stranice www.rbabanka.rs, a očekujete povratnu informaciju, banka može od Vas tražiti osnovne identifikacione i kontakt podatke. Ovako dati podaci neće biti dostupni ostalim korisnicima.

 

U zavisnosti od vrste proizvoda i tražene usluge, banka može prikupljati i obrađivati i druge podatke nužne za izvršenje ugovora ili radnji koje prethode ugovoru ili ispunjenje zakonske obaveze ili legitimnog interesa banke ili trećeg lica ili po osnovu Vaše saglasnosti, a u skladu sa članom 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

U nastavku Vam dajemo informativni pregled podataka o ličnosti koje obrađujemo za pojedine vrste proizvoda i finansijskih usluga koje pružamo svojim klijentima. Informacije koje nisu sadržane u ovom dokumentu biće Vam date usmeno ili na drugi primeren način u trenutku njihovog prikupljanja, u skladu sa članom 23. i 24 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

KREDITI

 

Za izradu ponude nekog kredita (ili informativnog obračuna kredita na Vaš zahtev) i/ili analizu kreditnog zahteva i/ili odobrenja kredita i/ ili izvršavanja ugovora o kreditu, kao i radnji koje prethode odobrenju kredita, uz identifikacione podatke, kao i identifikacione podatke drugih učesnika u kreditnom poslu (solidarni dužnici, jemci, založni dužnici ili neki drugi učesnici) u svrhu procene Vaše finansijske situacije i kreditne sposobnosti te davanja odgovarajućih objašnjenja vezanih uz ponuđeni kredit prilagođen Vašim potrebama i mogućnostima, upravljanje rizicima, ispunjenje regulatornih, posebno odluka Narodne banke Srbije i Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, potrebni su nam i dodatni podaci kao što su podaci o: bračnom statusu, povezanim licima (npr. podaci o bračnom drugu ili članu uže porodice ili fizičkim licima iz pravnog lica s kojima ste u bliskoj poslovnoj vezi), stručnoj spremi, zaduženjima u drugim kreditnim i finansijskim institucijama, podaci o stanovanju, podaci o vrsti kreditne kartice koju koristite, podaci o broju članova porodice, podaci o broju izdržavanih članova domaćinstva i dr.

 

Podatke o zaposlenju, visini primanja, rashodima, potrošnji i sl. obrađujemo kako bismo mogli da procenimo jedan od izvora primanja i mogućnosti otplate kredita iz Vaših primanja kao primarnog izvora otplate Vaših obveza. Vaše podatke kod odobravanja određenih vrsta kredita obrađujemo i automatizovanom obradom (uključujući profiliranje). U tom slučaju imate pravo da se obezbedi učešće fizičkog lica pod kontrolom rukovaoca u donošenju odluke, da izrazite stav u vezi sa odlukom, kao i da osporite odluku pred ovlašćenim licem rukovaoca.

 

Takođe, kod procene Vaše kreditne sposobnosti i sposobnosti urednog ispunjenja obveza, Banka može tražiti od Vas izveštaj Kreditnog biroa. Ove podatke možemo obrađivati i u slučaju odobravanja kredita od strane Banke i trećeg lica kao zajedničkog rukovaoca, te u tom slučaju, ako niste zadovoljni takvom obradom, možete podneti prigovor što je detaljnije opisano niže.

 

Kod nekih kredita obrađujemo i podatke o Vašem tekućem računu u Banci ili nekoj drugoj banci radi provere urednosti poslovanja i/ili visine i/ili redovnih isplata Vaših primanja radi obračuna kreditne sposobnosti i isplate odobrenog kredita ili plaćanja kredita ako se na taj način plaća kredit (npr. isplata kredita, ugovaranje trajnog naloga i sl.).

 

Za potrebe kredita koji su vezani uz neku kreditnu karticu (npr. revolving krediti i sl.), osim ovih podataka, obrađujemo i podatke koji se navode u zahtevima za izdavanje kartice, koje ste dali kao lice na koje se podaci odnose, bilo Banci ili trećoj strain koja je  sa Bankom zajednički rukovalac, uz primenu drugih obrada potrebnih za odobravanje kredita. Za potrebe kredita koji su obezbeđeni založnim pravom bilo na nekretnini, pokretnim stvarima ili nekom drugom pravu (npr. depozit i sl.) Banka obrađuje podatke vezane za vlasnike nekretnina ili depozita ili nekog drugog prava na kojem se zasniva založno pravo. Isto tako kod određenih vrsta kredita (npr. stambeni krediti) prikupljamo podatke o bračnim drugovima u skladu sa odredbama Porodičnog zakona (bračna sutekovina i sl). Ako se Vaš kredit odobrava uz obezbeđenje založnim pravom na nekretnini i ako je Banka potraživanje po tom kreditu osigurala kod osiguravajućeg društva, podaci se razmenjuju između Banke i tog osiguravajućeg društva samo u opsegu koji je nužan za izvršenje tog ugovora uz poštovanje svih tehničkih i organizacijskih preduslova i zaštite Vaših podataka.

 

Ako se Vaš kredit odobrava na temelju neke poslovne saradnje između Banke i trećeg lica, bilo članice Raiffeisen grupacije ili trećeg lica, bez obzira na vlasničku povezanost s Bankom podaci se razmenjuju između Banke i te pravnog lica samo u obimu koji je nužan za izvršenje tog ugovora uz poštovanje svih tehničkih i organizacionih preduslova i zaštite Vaših podataka.

 

U zavisnosti od kanala distribucije putem kog tražite ili koristite kredit ili putem kog se odobrava ili otplaćuje kredit, dodatno se obrađuju i neki podaci o ličnosti uslovljeni specifičnostima i funkcionalnostima kanala koji koristite.

 

Ako svoje obaveze ne podmirujete na vreme, Vaši podaci mogu da se obrađuju u svrhu naplate potraživanja, što uključuje, ali se ne ograničava telefonske kontakte u meri u kojoj je to dopušteno propisima koji uređuju zaštitu potrošača, eksternalizaciju naplate obrađivačima podataka o ličnosti u Republici Srbiji. Ako se prilikom naplate aktiviraju instrumenti obezbeđenja, Vaše podatke obrađujemo u tu svrhu. Kod prinudne naplate potraživanja obrađujemo podatke koji su propisani pojedinim propisom (npr. Zakonom o izvršenju i obezbeđenju i dr.) te ih u određenim slučajevima dostavljamo advokatima.

 

TEKUĆI RAČUNI I PLATNI PROMET SA  FIZIČKIM LICIMA

 

Kod sklapanja okvirnog ugovora o platnim uslugama i/ili otvaranja pojedinog tekućeg računa, Banka obrađuje Vaše identifikacione podatke pod (a), kao i kontakt podatke date u svrhu tog ugovora. Vaše podatke o ličnosti koristimo za sklapanje i izvršenje okvirnog ugovora,

 

izradu platne kartice i drugih instrumenata raspolaganja računom, slanje propisanih obaveštenja (pisanim putem ili e-mail), PIN-a i dr. U pojedinim slučajevima koristimo i Vaš telefonski broj ili broj mobilnog telefona ako je to nužno za sprečavanje zloupotrebe platne kartice od strane trećih lica, rešavanja reklamacija ili kao obaveštenje o dospelim obavezama, u meri u kojoj je to dopušteno propisima . Ako se osim Vas u ugovornom odnosu pojavljuje i Vaš punomoćnik, obrađujemo i podatke punomoćnika (na primer, podatke za izradu platne kartice, adresu za slanje PIN-a i dr.). Ako je uz račun ugovoren i trajni nalog, za potrebe izvršenja trajnog naloga obrađujemo podatke o ličnosti navedene pod (a), kao i broj računa te razmenjujemo podatke s primaocima plaćanja.

Ako Vam Banka na osnovu ugovora na raspolaganje stavlja određena sredstva kao dozvoljeno prekoračenje ili Vam omogućuje otplatu na rate, obrađujemo Vaše podatke kao i kod kreditnih proizvoda.

 

KARTICE I  PLATNI INS RUMENTI VEZANI ZA KARTICE

 

Kod kartičnih proizvoda (Mastercard/Visa Classic kreditne kartice [charge ili revolving] i Dina kartice) Banka obrađuje Vaše podatke koji su navedeni na zahtevu koju popunjavate za pojedinu vrstu kartice, kao i ostale podatke koje Banka ima o Vama, a vezano za proveru urednosti poslovanja i upravljanja rizicima. Ove podatke Banka prikuplja i obrađuje u svrhu procene mogućnosti pravovremenog ispunjenja svih obveza nastalih korišćenjem kreditne kartice ili procene kreditne sposobnosti ako se radi o revolving kreditu ili kreditu vezanom uz kreditnu karticu. Podaci o ličnosti navedeni na zahtevu obrađuju se i u svrhu aktivacije i korišćenja pojedine funkcionalnosti kartice, a pre samog donošenja odluke o odobrenju. Podaci u svrhu odobravanja kreditne kartice ili revolving kredita predmet su automatske obrade podataka, uključujući i profiliranje. U tom slučaju imate pravo da zatražite učešće fizičkog lica pod kontrolom rukovaoca u donošenju odluke, pravo da izrazite svoj stav povodom odluke i pravo da se odluka ospori pred ovlašćenim licem rukovaoca.

Kontakt podatke navedene u zahtevu (broj telefona ili mobilnog telefona, adresa, e-mail i dr.) Banka obrađuje u cilju komunikacije s Vama radi ugovorenog načina komunikacije ili sprečavanja zloupotreba i prevara od strane trećih lica. Radi dodatnih provera Vašeg identiteta prilikom komuniciranja npr. telefonom, e-mail i dr, te sprečavanja prevarnih radnji trećih lica, Banka prikuplja i neke specifične podatke uslovljene zahtevima ugovora sa Mastercard/Visa i Dina sistemom. Određeni podaci (ime, prezime, adresa, poštanski broj, mesto, JMBG itd.) potrebni su za izradu kreditne kartice od strane pravnog lica kom su povereni poslovi procesuiranja kartičnog poslovanja. Ako se osim Vas u ugovornom odnosu pojavljuje i dodatni korisnik po kartici, obrađujemo i podatke dodatnog korisnika kartice navedene na zahtevu (ime, prezime, adresa, poštanski broj, mesto, JMBG itd.).

U zavisnosti od pojedinih kanala distribucije putem kojeg podnosite zahtev za izdavanje kreditne kartice ili putem kojeg ugovarate kreditnu karticu, dodatno se obrađuju i neki podaci uslovljeni specifičnostima i funkcionalnostima kanala koji koristite.

 

DEPOZITNI POSLOVI

 

Banka obrađuje Vaše podatke o ličnosti nužne za izvršavanje ugovora o depozitu, u zavisnosti od pojedinih vrsti depozita, radi dostavljanja obaveštenja o stanju depozita, promeni kamatnih stopa, osiguranju depozita i sl.

 

Ako se osim Vas u ugovornom odnosu pojavljuje i Vaš punomoćnik, obrađujemo i matične podatke punomoćnika, odnosno ako ste u svojstvu zakonskog zastupnika ili staratelja, obrađujemo Vaše podatke kao i podatke maloletnog deteta, štiteći prava tih osoba u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje zaštita prava tih lica. Ako je uz depozitni račun ugovoren i račun za prenos, trajni nalog ili nalog za plaćanje, za potrebe izvršenja transakcija obrađujemo podatke o broju računa odnosno broju naloga.

 

ONLINE BANKARSTVO

 

Osim osnovnih identifikacionih podataka pod (A) i kontakt podataka, u svrhu izvršenja ugovora o korišćenju navedenih usluga potreban nam je broj Vašeg mobilnog telefona. U svrhu sprečavanja neovlašćenog pristupa i prevara pri korišćenju navedenih usluga, budući da se radi o korišćenju bankarskih i finansijskih usluga na daljinu, Banka prikuplja i obrađuje podatak o IP adresi i geolokaciji korisnika usluga. Ujedno, u svrhu izvršenja ugovora o korišćenju ovih usluga, Banka obrađuje i tehničke podatke sistema koji su preduslov Vaše mogućnosti za korišćenje usluge putem sredstava daljinske komunikacije.

 

U istu svrhu, Banka koristi specijalizovane programske alate, prikuplja i analizira načine na koji koristite usluge.

 

SEFOVI

 

Za sklapanje ugovora o sefu Banka prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti pod (A) kao i podatke o ličnosti lica koje pristupaju sefu (npr. punomoćnik, zakonski zastupnik pravnog lica), kao što su podaci o imenu i prezimenu, prebivalištu, danu, mesecu i godini rođenja, JMBG, nazivu i broju identifikacione isprave, nazivu i državi izdavanja i državljanstvu.

 

 1. Podaci o ličnosti koje banka obrađuje kao obrađivač

Banka obrađuje i određene podatke o ličnosti kao obrađivač u skladu sa ugovorom o poveravanju određenih aktivnosti ili poslova trećim licima (npr. zastupanje u osiguranju i dr.). U tim slučajevima Banka obrađuje podatke o ličnosti isključivo po nalogu i u skladu sa uputstvima koje je dobila od rukovalaca podacima na osnovu ugovora i člana 41. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

OSNOVI  OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

 

Podatke o ličnosti navedene u ovoj informaciji, a koje banka obrađuje, bilo da su prikupljeni od Vas bilo od trećeg lica, banka obrađuje u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i to po sledećim osnovima:

 

 1. Pružanje bankarskih ili finansijskih usluga (član stav 2 tačka 2 Zakona o zaštiti podaka o ličnosti) obrada podataka o ličnosti iz ove tačke nužna je za pružanje bankarskih i/ili finansijskih usluga od strane Banke i sklapanje i izvršenje određenog ugovornog odnosa u kom ste stranka ili kako bi Banka preduzela određene radnje na Vaš zahtev pre sklapanja ugovora. Ako odbijete da pružite određene podatke potrebne za izvršavanje ugovora ili aktivnosti koje prethode sklapanju ugovora i pružanju usluge, Banka nije u mogućnosti da sklopi ugovor sa Vama.

 

Svrha pojedine obrade podataka kao i kategorije podataka koje ste dužni da nam pružite pre sklapanja ugovora ili pružanja usluge zavise od specifičnosti pojedinih usluga koju su opisane ranije. Za obradu podataka u svrhu izvršenja ugovora ili radnji koje preduzimamo na Vaš zahtev pre sklapanja ugovora nije potrebna Vaša saglasnost.

 

 

 1. Poštovanje pravnih obaveza Banke kao rukovaoca (član stav 1. tačka 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)- Za obradu podataka o ličnosti koja je nužna radi poštovanja raznih pravnih obaveza Banke kao rukovaoca podacima na osnovnu propisa Republike Srbije vaš pristanak nije potreban. Ova obrada je nužna, kada je to na primer potrebno u svrhu primene propisa o sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, oporezivanja, propisa o sprečavanju prevara u platnim uslugama ili ispunjavanju upita ili zahteva regulatornih organa (npr. Upravljanje kreditnim rizikom I postupanje banke u skladu sa propisima koje donosi Narodna banka Srbije), u svrhu rešavanja prigovora na osnovnu merodavnih propisa (npr. Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga). 
 1. Potrebe legitimnog interesa Banke kao rukovaoca ili treće strane (član 12. stav 1 tačka 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) - Osim obrada podataka koje su za Banku, kao rukovaoca podacima, nužne zbog:
 2. izvršavanja ugovora u kom je lice na koje se podaci odnose stranka ili kako bi se preduzele radnje na zahtev lica pre sklapanja ugovora ili
 3. radi poštovanja pravnih obaveza Banke kao

Banka preduzima i obrade, u obimu u kom su nužne, radi ostvarenja legitimnih interesa Banke i trećih strana.

 

Legitimni interesi na kojima se zasniva obrada moraju biti takvi da su jači od interesa ili osnovnih prava i sloboda lica na koje se podaci odnose. Obrada zasnovana na legitimnim interesima Banka može sprovoditi u sledećim situacijama:

 • Obrada podataka u svrhu utvrđivanja preferencija i stavova klijenata, te segmentacije klijenata s ciljem nuđenja proizvoda i usluga koje

bolje odgovaraju potrebama i željama pojedinih kategorija klijenata. Na ovaj se način interesi Banke za pružanjem bolje i kvalitetnije usluge svojim klijentima podudaraju s interesima i očekivanjima klijenata da dobiju najbolju moguću uslugu, u skladu sa njihovim očekivanjima.

 

 • Obrada podataka u svrhu učešća u nagradnom programu Banke, te ostvarivanju pogodnosti i popusta zasnovanih na korišćenju grupa proizvoda koje koristite u Banci i/ili pravnim licima kojima je Banka distributer usluga (uključujući i društva za osiguranje sa kojima Banka ima sklopljen ugovor o zastupanju u osiguranju), što podrazumeva, ali ne ograničava dostupnost informacija o proizvodima i uslugama Banke i trećih lica koje su ugovorene putem distributivnih kanala

 

 • Obrada podataka s ciljem upravljanja i razvoja novih proizvoda i usluga Banke, kao i procene verovatnosti ugovaranja

 

 • Obrada podataka u svrhu bezbednosti informacionog sistema i aktivnosti Banke, uključujući i sigurnost usluga koje se nude

 

 • Obrada podataka s ciljem praćenja i očuvanja fizičke bezbednosti u poslovnim prostorijama Banke, što uključuje video nadzor poslovnih prostorija Banke i evidenciju

 

 • Obrada podataka radi sprečavanja i istrage prevara i drugih krivičnih dela na štetu klijenata Banke i/ili Banke, kao i sprečavanja zloupotrebe usluga koje pruža
 • Obrada podataka unutar Raiffeisen grupacije za interne administrativne potrebe i upravljanje rizicima na nivou grupe, što uključuje i proveru urednosti

 

 

 • Obrada podataka potrebna radi pokretanja i vođenja pravnih sporova radi ostvarivanja prava i interesa Banke ili trećih

 

 • Obrada podataka s ciljem dodatnih procena rizika (na primer, kreditne sposobnosti), odnosno verovatnosti da će klijenti Banke obaveze iz ugovora ispuniti na način određen tim ugovorom i sprečavanje dovođenja Vas u stanje prezaduženosti, te praćenje ispunjenja ugovora (npr. razmena i korišćenje podataka s trećim licima radi utvrđivanja boniteta pravnih i fizičkih lica).

 

Obrada podatka za potrebe direktnog marketinga, kada se ponuda temelji na okolnosti da klijent prethodno već koristi proizvode i/ ili usluge sličnih karakteristika i mogućnosti onima koje se nude. U slučajevima obrade podataka na osnovu legitimnog interesa Vaš pristanak nije potreban. U ovim slučajevima, imate pravo da u svakom trenutku podnesete zahtev za ostvarivanja prava lica na koje se podaci odnose na način opisan u ovoj Informaciji.

 

 1. Saglasnost za obradu podataka u jednu ili više posebnih svrha (član stav 1 tačka 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

 

Kako bismo dodatno prilagodili naše ponudu Vašim željama i potrebama, obaveštavali Vas o novim uslugama i pogodnostima te od Vas dobili povratne informacije o zadovoljstvu pruženim uslugama, razmotrili Vaše predloge za poboljšanjima ili Vas uključili u istraživanja i ankete koje provodimo te nagradili Vašu lojalnost učestvovanjem u nagradnim igrama i takmičenjima, potrebna nam je Vaša saglasnost.

 

Za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhu:

- obaveštavanja obankarskim i finansijskim uslugama Banke, kao io mogućnostima ostvarivanja pogodnosti i popusta (na primer, Vama prilagođene ponude Banke po kreditnim, računskim, kartičnim, depozitnim uslugama, te ostvarenja različitih pogodnosti i popusta vezanih uz te usluge)

 • obaveštavanja o uslugama članica Raiffeisen grupacije, kao i o mogućnostima ostvarivanja pogodnosti i popusta (na primer Vama prilagođene ponude članica Grupe koje Banka nudi kao zastupnik/distributer, ponuda kredita vezanih uz kartične proizvode, finansijski lizing, te ostvarenja različitih pogodnosti i popusta vezanih uz te usluge)
 • obaveštavanja o uslugama drugih pravnih lica, kao i o mogućnostima ostvarivanja pogodnosti i popusta (prilagođene ponude drugih pravnih lica koje Banka nudi kao zastupnik u osiguranju/distributer tih usluga na temelju ugovora o poslovnoj saradnji, kao što su ponude polisa osiguranja i usluga te vezanih mogućih pogodnosti i popusta)
 • kontaktiranja vezano za učešće u anketama, nagradnim igrama što uključuje izradu profila u meri koja je povezana s takvim direktnim kontaktiranjem (učešće u anketama o ispitivanju zadovoljstva klijenata, istraživanju tržišta ili kvaliteta pružanja usluga, kao i primanje predloga za poboljšanje)
 • korišćenja biometrijskih podataka kao i nekih funkcionalnosti on-line bankarstva, potrebna nam je Vaša

 

Ako ste nam do sada dali saglasnost za obradu podataka o ličnosti za određene svrhe, zakonitost takve obrade zasniva se na Vašoj saglasnosti. Svaka saglasnost može se u bilo kom trenutku povući. Ovo se takođe odnosi i na povlačenje saglasnosti koje su nam date pre stupanja na snagu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Isto tako, davanje ili uskraćivanje saglasnosti s Vaše strane ne utiče na izvršenje ugovora, niti pak prestanak nekog ugovornog odnosa ima za posledicu i prestanak važenja saglasnosti koju ste nam dali.

 

Saglasnost možete povući kontaktiranjem Banke ili službenika za zaštitu podataka o ličnosti na kontakt adrese iz navedene u ovoj Informaciji.

 

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI POVEZANA SA KORIŠĆENJEM INTERNET PREZENTACIJE BANKE

 

Banka putem ovog Internet sajta vrši prikupljanje i obradu sledećih podataka o ličnosti: Ime i prezime korisnika, datum rođenja korisnika, kontakt telefon korisnika, E-mail adresa korisnika i adresa korisnika i podaci o lokaciji terminalne opreme korisnika.

 

Navedene podatke koristimo isključivo radi lakšeg pružanja usluga putem ovog Internet sajta, kao i radi kontakta, informisanja korisnika i marketinga, u svemu skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Banka može u navedene svrhe ove podatke o ličnosti dostaviti i trećim licima.

Internet sajt banke koristi Cookie-je. Cookie je podatak koji se skladišti na računaru korisnika i koji omogućava praćenje i analizu poseta Internet stranici u cilju optimizacije Internet stranice Banke i njenog ugodnijeg i lakšeg korišćenja. Cookie-ji se ne mogu koristiti za ličnu identifikaciju. Ukoliko ne želite da prihvatite da se Cookie skladišti na Vašem računaru, neophodno je da onemogućite Cookie za ovu internet stranicu u Vašem internet pretraživaču. Uskladišten Cookie možete obrisati iz Vašeg internet pretraživača. Onemogućavanje Cookie-ja može dovesti do umanjenja funkcionalnosti Internet sajta.

 

KATEGORIJE PRIMALACA PODATAKA O LIČNOSTI

 

Pristup Vašim podacima o ličnosti imaju zaposleni Banke i druga lica koje zbog prirode poslova koje obavljaju sa Bankom ili za Banku imaju pristup poverljivim podacima. Ova lica moraju čuvati poverljivost ovih podataka jer su ovi podaci i bankarska tajna te se ne smeju otkriti trećim licima, iskoristiti protiv interesa Vas ili Banke ili omogućiti trećim licima da je iskoriste.

 

Osim toga, da bi se postigle svrhe obrada navedena ranije u ovoj Informaciji, Vaše podatke o ličnosti možemo dostavljati drugim članicama Raiffeisen grupacije (u delu u kojem je razmena oslobođena čuvanja bankarske tajne), ili nadređenoj bankarskoj instituciji, uključujući i pravno lice kom su povereni određeni poslovi informacionog sistema i nekih administrativnih usluga na nivou Grupe, a sve u svrhe upravljanja rizicima na nivou grupe , kao i ukoliko su podaci potrebni za ostvarenje neke saradnje ili legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane.

 

Na osnovu pravnih obaveza prema posebnim propisima, Banka ima obavezu da podatke o ličnost i dostavi ih nadzornim organima (na primer: Narodna banka Srbije, Agencija za borbu protiv korupcije, Uprava za sprečavanje pranja novca , pravosudni organi i dr.) ili za potrebe prikupljanja i pružanja podataka o bonitetu fizičkih lica ili pravnom licu ako je takva obveza propisana posebnim propisom.

 

Osim prethodno navedenih kategorija primalaca, Banka Vaše podatke prenosi za potrebe sprovođenja eksternalizovanih aktivnosti (na primer, pravnom licu za pripremu i distribuciju pošte, pravnom licu za potrebe kartičnog poslovanja i dr.). Za potrebe vođenja određenih postupaka pred sudovima i drugim organima podaci se mogu dostavljati advokatima.

 

Informacije o određenim kategorijama primalaca Vaših podataka, ako nisu obuhvaćene ovom tačkom, biće Vam pružene prilikom ugovaranja pojedine usluge ili naknadno, a u skladu s članom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

6. PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U TREĆE ZEMLJE ILI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

 

Vaši podaci o ličnosti obrađuju se u Republici Srbiji ili Evropskoj uniji. Ako je potrebno, iz nekih tehničkih ili operativnih razloga Banka zadržava pravo da prenese Vaše podatke o ličnosti u zemlje izvan EU-a, u odnosu na odluke Evropske komisije o primerenosti ili na temelju odgovarajućih zaštitnih mera ili određenih odstupanja uređenih Opštom Uredbom o zaštiti podataka.

 

7.  PERIOD ČUVANJA PODATKA O LIČNOSTI

 

Vaše podatke o ličnosti čuvamo u periodu ili određenom pojedinim propisom (npr. Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Zakonom o računovodstvu) ili ne duže od onoga što je nužno za postizanje svrhe za koje su obrađeni, ako razdoblje čuvanja nije propisano ili je propisano minimalno razdoblje čuvanja. Vaši podaci o ličnosti mogu se obrađivati i duže vreme ako je to potrebno za neke druge opravdane svrhe (za potrebe sudskih i drugih pravnih postupaka i dr.) što dovodi do produženja rokova čuvanja podataka i izvan rokova koji su navedeni u ovoj tački. Rokovi čuvanja podataka u određenim slučajevima obrada za koje nije zakonom propisan rok čuvanja, mogu biti duži ili kraći od gore navedenih rokova te taj rok određuje Banka kao rukovalac, s tim da se u tim slučajevima podaci čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se podaci obrađuju.

 

8.  PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

Možete se u bilo kojem trenutku obratiti Banci kao rukovaocu radi ostvarivanja svojih prava u skladu s Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti na kontakt adrese sa početka ove Informacije. Svoj zahtev možete podneti pisanim putem ili neposredno u poslovnicama Banke ili na adresu službenika za zaštitu podataka o ličnosti: dpo@rbabanka.rs.

 

O radnjama koje preduzimamo vezano za Vaš zahtev, Banka će Vas bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva obavestiti o preduzetim radnjama. Izuzetno, taj rok se može po potrebi produžiti za dodatnih 60 dana, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. Banka će Vas u tom slučaju obavestiti u roku od trideset dana od zaprimanja zahteva o razlozima za odlaganje.

 

Ako ste zahtev podneli elektronskim putem, informacije će Vam biti pružene na isti način, ako je to moguće, osim ako u svom zahtevu niste drukčije zatražili. Ako Banka ne postupi po Vašem zahtevu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva, obavestiće Vas o razlozima zbog kojih nije postupila i o mogućnostima podnošenja pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

Svaka komunikacija i radnje koje Banka preduzima u vezi s ostvarivanjem prava navedenih u nastavku biće besplatne. Međutim, ako su Vaši zahtevi očito neosnovani ili prekomerni, posebno zbog njihovog ponavljajućeg karaktera, Banka Vam može naplatiti naknadu, uzimajući u obzir nastale troškove ili odbiti da postupa po Vašim zahtevima.

 

Možete se obratiti Banci, kao rukovaocu, radi ostvarivanja sledećih prava:

 

(1) Pravo na pristup podacima - Od Banke, rukovaoca, možete dobiti potvrdu o tome obrađuju li se Vaši podaci, ako se obrađuju, imate pravo na pristup podacima o ličnosti i informacijama predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ako se podaci o ličnosti eventualno prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, imate pravo da budete obavešteni o odgovarajućim zaštitnim merama vezanim za prenos.

 

Ako to zatražite, Banka će Vam dostaviti kopiju podataka o ličnosti koji se obrađuju. Za sve dalje tražene kopije Banka Vam može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ako se zahtev podnosi elektronskim putem, i ako nije drukčije traženo, Banka će ih dostaviti u uobičajenom elektronskom obliku.

 • Pravo na ispravak Možete zatražiti od Banke ispravak svojih podataka o ličnosti koji su netačni, kao i, uzimajući u obzir svrhu obrade, njihovu dopunu, ako su podaci nepotpuni, dajući dopunsku
 • Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”) - Možete zatražiti od Banke kao rukovaoca brisanje podataka ako je ispunjen jedan od razloga predviđenih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Ovim Vas obaveštavamo da Banka ne sme izbrisati Vaše podatke ako je njihova obrada neophodna, radi udovoljenja zakonskoj obavezi čuvanja ili iz razloga od javnog interesa za postavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.

 

 • Pravo na ograničenje obrade - Možete zatražiti od Banke ograničenje obrade svojih podataka ako je ispunjen jedan od slučajeva u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, među kojima, na primer ako je potrebno proveriti tačnost Vaših podataka i

 

 • Pravo na prenos podataka - Ako se obrada Vaših podataka o ličnosti temelji na saglasnosti ili je potrebna za izvršenje ugovora ili za preduzimanje radnji pre sklapanja ugovora i ako se obrada sprovodi automatizovanim sredstvima, možete: zatražiti pribavljanje podataka o ličnosti koje ste dobili u strukturiranom, uobičajenom obliku i mašinski čitljivom formatu ili preneti svoje podatke drugom Osim toga, možete zatražiti da se Vaši podaci prenose direktno od Banke drugom rukovaocu pod uslovom da je to tehnički primenjivo za Banku. U tom ćete slučaju Banci dostaviti sve tačne podatke o novom rukovaocu kom nameravate preneti svoje podatke, dajući Banci pisani pristanak.

 

 • Pravo na prigovor - U bilo kojem trenutku možete podneti prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti na kontakt adrese iz ove Informacije ako se obrada obavlja u javnom interesu ili je nužna u svrhu ostvarivanja legitimnih interesa Banke kao rukovaoca (uključujući profilisanje) ili ako Vaše podatke obrađujemo u svrhe direktnog Ako se odlučite za podnošenje prigovora, Banka će se suzdržati od dalje obrade Vaših podataka, osim ako Banka ne dokaže da postoje zakonski razlozi za obradu koji nadjačavaju interese, prava i slobode lica čiji se podaci obrađuju ili je obrada potrebna za podnošenje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.

 

 • Automatizovano pojedinačno donošenje odluka, uključujući profilisanje - U slučaju automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje (npr. kod skoring modela radi odobrenja određenih vrsta kredita ili odobravanja limita po kreditnoj ili debitnoj kartici, procene verovatnosti ispunjenja ugovornih obveza ili procenjivanja određenih ličnih aspekata vezanih uz lice, kao što su iznosi primanja, troškovi, dosadašnji poslovni odnos, prilagođene ponude i ) Zakon o zaštiti podataka o ličnosti daje Vam pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatizovanoj obradi Vaših podataka, uključujući profilisanje, osim ako je ova odluka:

 

 1. nužna za sklapanje ili izvršavanje ugovora između Vas i Banke
 2. dopuštena propisima Republike Srbije
 3. temeljena na Vašoj

 

U slučajevima pod tačkama a) i c) Banka će implementirati odgovarajuće mere da zaštiti Vaša prava, Vaše slobode i Vaš legitimni interes, a Vi možete iskoristiti pravo da dobijete ljudsku intervenciju od Banke kako biste izrazili svoje stanovište i osporili odluku.

 • Pravo na pritužbu i pravo podnošenja prigovora nadležnom telu za zaštitu podataka Uprkos Vašem pravu da se obratite upravnom telu ili sudu, ako smatrate da obrada Vaših podataka koju Banka predstavlja kršenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i/ili važećih propisa Republike Srbije, možete podneti prigovor i Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti.

Nezavisno od prethodno navedenog, ako smatrate da je obradom podataka koju sprovodi Banka prekršen Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka na adresu dpo@rbabanka.rs kako bismo zajednički pokušali rešiti Vašu pritužbu.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo