Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Gotovinski krediti

Postoje trenuci kada Vam je veoma bitno da brzo i pod povoljnim uslovima dođete do novca. Sa gotovinskim kreditima RBA banke realizacija svih planova i želja je lako ostvariva!

Preduslovi za dobijanje Gotovinskog kredita:

 • Državljanin Republike Srbije sa prebivalištem u Srbiji
 • Stalno zaposlenje uz neprekidan radni staž u trajanju od minimalno jedne godine ( zaključno sa danom apliciranja)
 • Mogućnost odobravanja kredita bez prenosa zarade u RBA banka a.d. Novi Sad

Ukoliko Vam je potrebno više informacija o potrošačkim kreditima, možete zakazati sastanak ili telefonski razgovor sa bankarskim savetnikom , a naši stručni timovi će Vam pružiti sve neophodne informacije u vezi sa finansiranjem robe ili usluga koju želite da kupite.

Gotovinski krediti sa fiksnom kamatnom stopom sa prenosom zarade

 

Detalji kredita

 • Vrsta kredita: Gotovinski kredit sa fiksnom kamatnom stopom sa prenosom zarade
 • Valuta: RSD 
 •  Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 •  Iznos kredita: 50.000 RSD – 3.000.000 RSD*
 •  Nominalna kamatna stopa:

           8.45% za rok otplate do 36 meseci

           10.45% za rok otplate do 71 mesec

 •  Period otplate: 6 meseci – 71 mesec
 •  Trošak obrade zahteva: 1%

*Maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta

Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;
 • osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Trošak premije osiguranja snosi banka.

Reprezentativni primer: 

 

GOTOVINSKI KREDIT SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM SA PRENOSOM ZARADE
Reprezentativni primer za klijenta koji prenosi zaradu u Banku na dan 12.09.2022. godine
Vrsta kredita: Gotovinski kredit sa fiksnom kamatnom stopom sa prenosom zarade
Valuta kredita: RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 500.000,00 RSD 500.000,00 RSD
Period otplate 36 meseci 71 mesec
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 8,45% 10,45%
Mesečna rata 15.772,19 RSD 9.471,93 RSD
Dospeće rate Dospeće rate svakog 5. u mesecu
EKS (Na godišnjem nivou) 10,94% 12,67%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 582.423,21 RSD 697.087,25 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efketivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva 1 % 1 %
1 menica 50,00 RSD 50,00 RSD
Izveštaj kredtinog biroa 246,00 RSD 246,00 RSD
Trošak održavanja paket računa 290,00 RSD mesečno 290,00 RSD mesečno
Gotovinski krediti sa promenljivom kamatnom stopom sa prenosom zarade

Detalji kredita

 • Vrsta kredita: Gotovinski kredit sa promenljivom kamatnom stopom sa prenosom zarade
 • Valuta: RSD 
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 50.000 RSD – 3.000.000 RSD*
 • Nominalna kamatna stopa:

          7,95% (6,08% + 3M Belibor) za rok otplate do 71 meseci

 • Trošak obrade zahteva: 1%
 • Period otplate: 6 - 71 mesec

*Maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta

Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;
 • osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Trošak premije osiguranja snosi banka.

Reprezentativni primer:

GOTOVINSKI KREDITI SA PROMENLJIVOM KAMATNOM STOPOM SA PRENOSOM ZARADE
Reprezentativni primer za klijenta koji prenosi zaradu u Banku na dan 12.09.2022. godine
Vrsta kredita: Gotovinski krediti sa promenljivom kamatnom stopom sa prenosom zarade
Valuta kredita: RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 500.000,00 RSD
Period otplate 71 mesec
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 7,95% promenljiva (6,08% + 3M Belibor)
Mesečna rata 8.850,75 RSD
Dospeće rate Dospeće rate svakog 5. u mesecu
EKS (Na godišnjem nivou) 9.95%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 653.226,24 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva 1 %
1 menica 50,00 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Trošak održavanja paket računa 290,00 RSD mesečno
*Nominalna kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Belibora (na dan 01.06.2022. godine) za III kvartal je 1.87%.
Fiksni deo nominalne kamatne stope je 6.08% za kredite na period otplate do 71 meseci. 
Vrednost Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodni narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje. EKS obračunat na dan 12.09.2022. godine.
Gotovinski krediti sa fiksnom kamatnom stopom sa zaradom u Banci

Detalji kredita:

 • Vrsta kredita: Gotovinski krediti sa fiksnom kamatnom stopom za klijente sa zaradom u Banci
 • Valuta kredita: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 50.000 RSD – 3.000.000 RSD*
 • Nominalna kamatna stopa:
  • 9,45% za rok otplate do 36 meseci
  • 12,45% za rok otplate do 71 mesec
 • Period otplate: 6 meseci – 71mesec
 • Trošak obrade zahteva: 1%

*Maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta

Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;
 • osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Troškove premije osiguranja snosi banka.

Reprezentativni primer:

GOTOVINSKI KREDITI SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM SA ZARADOM U BANCI
Reprezentativni primer za klijente koji primaju zaradu u Banci na dan 12.09.2022. godine
Vrsta kredita: Gotovinski krediti sa fiksnom kamatnom stopom sa zaradom u Banci
Valuta kredita: RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 500.000,00 RSD 500.000,00 RSD
Period otplate 36 meseci 71 mesec
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 9.45% 12,45% fiskna
Mesečna rata 16.004,79 RSD 9.986,47 RSD
Dospeće rate Dospeće rate svakog 5. u mesecu
EKS (Na godišnjem nivou) 12.04% 14.90%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 590.699,75 RSD 733.424,78 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva 1% 1%
1 menica 50,00 RSD 50,00 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD 246,00 RSD
Trošak odražavanja paket računa 290,00 RSD 290,00 RSD
 
Gotovinski krediti sa promenljivom kamatnom stopom sa zaradom u Banci

Detalji kredita:

 • Vrsta kredita: Gotovinski krediti sa promenljivom kamatnom stopom za klijente sa zaradom u Banci
 • Valuta: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 50.000 RSD – 3.000.000 RSD*
 • Nominalna kamatna stopa:

          8,95% (7.08% + 3M Belibor) za rok otplate do 36 meseci

          9,95% (8,08% + 3M Belibor) za rok otplate do 71 mesec

 • Period otplate: 6 meseci – 71 mesec
 • Trošak obrade zahteva: 1%    

*Maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta

Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;
 • osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Trošak premije osiguranja snosi banka.

Reprezentativni primer:

GOTOVINSKI KREDITI SA PROMENLJIVOM KAMATNOM STOPOM SA ZARADOM U BANCI
Reprezentativni primer za klijente koji primaju zaradu u Banci na dan 12.09.2022. godine
Vrsta kredita: Gotovinski krediti sa promenljivom kamatnom stopom sa prijemom zarade u Banci
Valuta kredita: RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 500.000,00 RSD 500.000,00 RSD
Period otplate 36 meseci 71 meseca
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou)  8,95% promenljiva* (7.08% + 3M Belibor) 9.95% promenljiva* (8,08% + 3M Belibor) 
Mesečna rata 15.888,23 RSD 9.345,73 RSD
Dospeće rate Dospeće rate svakog 5. u mesecu
EKS (Na godišnjem nivou) 11,49% 12,12%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 586.552,25 RSD 688.175,21 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva 1 % 1 %
1 menica 50,00 RSD 50,00 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD 246,00 RSD
Trošak održavanja paket računa 290,00 RSD 290,00 RSD
*Nominalna kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Belibora (na dan 01.06.2022. godine) za III kvartal je 1.87%.
Fiksni deo nominalne kamatne stope je 7.08% za kredite na period otplate do 36 meseci. Fiksni deo nominalne kamatne stope za period otplate od 36 do 71 meseca iznos 8.08%.
Vrednost Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodni narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje. EKS obračunat na dan 12.09.2022. godine.
Gotovinski krediti sa fiksnom kamatnom stopom bez prenosa zarade u Banku

Detalji kredita:

 • Vrsta  kredita : Gotovinski kredit sa fiksnom kamatnom stopom bez prenosa zarade u Banku
 • Valuta: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 •  Iznos kredita: 50.000 RSD – 2.000.000 RSD*
 •  Nominalna kamatna stopa:

           12,95% za rok otplate do 36 meseci

           17,95% za rok otplate do 71 mesec

 • Period otplate: 6 meseci – 71 mesec
 • Trošak obrade zahteva:2,00%
 • Prevremena otplata: 0%

*Maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta

 

Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;
 • osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Trošak premije osiguranja snosi banka.

Reprezentativni primer:

 

GOTOVINSKI KREDITI SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM BEZ PRENOSA ZARADE U BANKU
Reprezentativni primer za klijente koji ne prenose zaradu u Banku na dan 12.09.2022. godine
Vrsta kredita: Gotovinski kredit sa fiksnom kamatnom stopom bez prenosa zarade u Banku
Valuta kredita: RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 500.000,00 RSD 500.000,00 RSD
Period otplate 36 meseci 71 mesec
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 12,95% fiksna 17,95% fiksna
Mesečna rata 16.834,94 RSD 11.479,55 RSD
Dospeće rate Dospeće rate svakog 5. u mesecu
EKS (Na godišnjem nivou) 16,81% 21,76%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 625.244,70 RSD 843.899.13 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva 2% 2%
1 menica 50,00 RSD 50,00 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD 246,00 RSD
Trošak održavanja paket računa 290,00 RSD mesečno 290,00 RSD mesečno
Gotovinski krediti sa promenljivom kamatnom stopom bez prenosa zarade u Banku

 

Detalji kredita:

 • Vrsta  kredita : Gotovinski kredit sa promenljivom kamatnom stopom bez prenosa zarade u Banku
 • Valuta: RSD
 •  Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 •  Iznos kredita: 50.000 RSD – 2.000.000 RSD*
 •  Nominalna kamatna stopa:

           11,45% (9,58% + 3M Belibor) za rok otplate do 36 meseci

           16,95% (15,08% + 3M Belibor) za rok otplate do 71 meesec

 • Period otplate: 6 – 71 mesec
 • Trošak obrade zahteva: 2,00%
 • Prevremena otplata: 0%

*Maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta

Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;
 • osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Trošak premije osiguranja snosi banka.

Reprezentativni primer:

 

GOTOVINSKI KREDITI SA PROMENLJIVOM KAMATNOM STOPOM BEZ PRENOSA ZARADE U BANKU
Reprezentativni primer za klijente koji primaju zaradu u Banci na dan 12.09.2022. godine
Vrsta kredita: Gotovinski kredit sa promenljivom kamatnom stopom bez prenosa zarade u Banku
Valuta kredita: RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 500.000,00 RSD 500.000,00 RSD
Period otplate 36 meseci 71 mesec
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 11.45% promenljiva* (9.58%+ 3M Belibor)  16.95% promenljiva* (15.08% + 3M Belibor) 
Mesečna rata 16.476,12 RSD 11.199,76 RSD
Dospeće rate Dospeće rate svakog 5. u mesecu
EKS (Na godišnjem nivou) 15,04% 20,57%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 612.472,96 RSD 824.131,37 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva 2% 2%
1 menica 50,00 RSD 50,00 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD 246,00 RSD
Trošak održavanja paket računa 290,00 RSD mesečno 290,00 RSD mesečno
*Nominalna kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Belibora (na dan 01.06.2022. godine) za III kvartal je 1,87%.
Fiksni deo nominalne kamatne stope je 9,58% za kredite na period otplate do 36 meseci. Fiksni deo nominalne kamatne stope za period otplate od 36 do 71 meseca iznos 15,08%.
Vrednost Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodni narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje. EKS obračunat na dan 12.09.2022. godine.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo