Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Dokumentarni i garancijski poslovi

Koristeći sve pogodnosti savremenog poslovanja u okviru Raiffeisen grupacije, klijentima RBA Banke je omogućeno nesmetano korišćenje instrumenata dokumentarnog poslovanja.

Inkaso

Dokumentarni inkaso je jedan od instrumenata platnog prometa sa inostranstvom u kome je banka posrednik između dva partnera. Inkaso znači postupak banke sa finansijskim i komercijalnim dokumentima u skladu sa primljenim instrukcijama, u cilju da se:

  • Pribavi plaćanje i/ili akcept
  • Uruče dokumenta uz plaćanje i/ili akcept
  • Uruče dokumenta uz druge odredbe i uslove

Osnovni smisao dokumentarnog inkasa je u tome da Izvoznik (prodavac) predajom otpremnih i drugih dokumenata svojoj banci u cilju naplate, nema više mogućnosti raspolaganja nad robom, kao i da Uvoznik (kupac) ne može preuzeti robu ukoliko ne otkupi dokumenta, odnosno ne plati svojoj banci vrednost isporučene robe ili ne akceptira menicu.

 


 

Akreditivi

Dokumentarni akreditiv je široko prihvaćen instrument plaćanja u međunarodnoj trgovini, jer podjednako štiti interese i prodavca i kupca.

Prodavac (korisnik akreditiva) je siguran da će podnošenjem urednih otpremnih i robnih dokumenata navedenih u akreditivu, pod pretpostavkom da je ispunio sve uslove iz akreditiva, moći da naplati protivvrednost izvezene robe, odnosno izvršene usluge, jer će mu platiti banka koja je otvorila akreditiv (ili banka koja je konfirmirala akreditiv, u slučaju konfirmiranog akreditiva).

S druge strane, kupac (nalogodavac po akreditivu) je siguran da će plaćanje iz akreditiva biti izvršeno samo u slučaju ukoliko prodavac, unutar predviđenih rokova, podnese sva uslovljena akreditivna dokumenta.

Stendbaj (Standby) akreditiv predstavlja obavezu akreditivne banke da korisniku isplati određeni iznos, pod uslovom da on u predviđenom roku podnese banci pisanu izjavu (Statement) da nalogodavac nije o roku izvršio svoju obavezu (iz osnovnog ugovora). Za razliku od ostalih vrsta akreditiva stendbaj akreditiv je instrument obezbeđenja a ne plaćanja, pa otuda njegova sličnost sa bankarskom garancijom.

 

 

Garancije

Bankarske garancije podrazumevaju pravni posao kojim jedno lice – garant (banka), po nalogu i u ime svog klijenta - nalogodavca, preuzima samostalnu i neopozivu obavezu da trećem licu – korisniku garancije isplati iznos naveden u garanciji, ukoliko njen klijent -nalogodavac propusti da izvrši svoju obavezu plaćanja ili činidbe u ugovorenom roku.

RBA banka svojim klijentima nudi različite vrste garancija:

  • Garancije za plaćanje
  • Garancije za povraćaj avansa
  • Garancije za dobro izvršenje posla
  • Garancije za učešće na licitaciji
  • Carinske garancije
  • Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku
  • Kontragarancije kao i mnoge druge

Chat
 

Elektronsko bankarstvo