Kontakt telefon tel. 011 3305 930

Proizvodi

POTREBNA DOKUMENTACIJA LIZING ZA PRAVNA LICA

DOKUMENTA POTREBNA ZA ODOBRENJE LIZING FINANSIRANJA ZA PRAVNA LICA

 • Ponuda (predračun) Isporučioca predmeta lizinga
 • Informativna ponuda Ca Leasing-a prihvaćena od strane klijenta
 • Zahtev za finansiranje pravilno i potpuno popunjen i potpisana saglasnost klijenta da Ca Leasing može pristupiti Kreditnom birou
 • Očitana lična karta (fotokopija obe strane ukoliko nije sa čipom) ili fotokopija pasoša za sve zakonske zastupnike i vlasnike fizička lica
  • Za strana fizička lica prijava boravka u Srbiji i izjava o adresi prebivališta (na formularu CA leasing-a) u slučaju da ista nije navedena u pasošu
  • Za strana pravna lica koja su vlasnici sa udelom od 25% ili više, potrebno je dostaviti izvod iz registra o osnivanju sa zvaničnim prevodom starosti do 6 meseci, svih firmi u lancu sve do krajnjeg fizičkog lica.
 • Fotokopija Kartona deponovanih potpisa banke
 • Fotokopija OP obrasca lica zakonskog zastupnika ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje potpis odsutnog lica (overen od strane nadležnog organa u državi overe)
 • Poreska prijava PDV-a za poslednji obračunski period
 • Bruto bilans za tekuću godinu na poslednji dan prethodnog meseca (sintetika i analitika)

*Za finansiranja preko 100.000 EUR priložiti: kartice osnovnih sredstava i kartice kupaca I dobavljača u zemlji I inostranstvu za prethodnu poslovnu godinu I na dan bruto bilansa

DODATNA DOKUMENTACIJA ZA PRAVNA LICA KOJA NISU REGISTROVANA NA APR-U

 • Fotokopija rešenja / izvoda o osnivanju nadležnog organa sa svim prilozima i promenama
 • PIB – potvrda o izvršenoj registraciji

*Ca Leasing Srbija d.o.o. zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju, a u cilju pozitivnog rešavanja Vašeg zahteva.

Ukoliko je kao dodatno obezbeđenje uključeno jemstvo fizičkog ili pravnog lica, istu dokumentaciju je neophodno dostaviti za jemca.

POTREBNA DOKUMENTACIJA LIZING ZA FIZIČKA LICA

DOKUMENTA POTREBNA ZA ODOBRENJE LIZING FINANSIRANJA ZA FIZIČKA LICA  

 • Ponuda (predračun) Isporučioca predmeta lizinga
 • Informativna ponuda Ca Leasing-a prihvaćena od strane klijenta
 • Zahtev za finansiranje pravilno i potpuno popunjen i potpisana saglasnost klijenta da Ca Leasing može pristupiti Kreditnom birou
 • Očitana lična karta (fotokopija obe strane ukoliko je bez čipa) ili fotokopija pasoša
 • Fotokopija obe strane zdravstvene knjižice
 • Overen obračunski list plate za poslednja 3 meseca
 • Potvrda o zaposlenju
 • Fotokopija radne knjižice – ukoliko aplikant ima radnu knjižicu
 • Obrazac Administrativne zabrane popunjen i overen od strane Vašeg poslodavca (forma se dobija od CA leasing-a)
 • Vlasnik firme ili radnje koji podnosi zahtev za finansiranje kao fizičko lice mora pored dokumentacije za fizičko lice dostaviti i dokumentaciju za pravno lice, odnosno preduzetnika.

*Ca Leasing Srbija d.o.o. zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju, a u cilju pozitivnog rešavanja Vašeg zahteva. Ukoliko je kao dodatno obezbeđenje uključeno jemstvo fizičkog ili pravnog lica, istu dokumentaciju je neophodno dostaviti za jemca.

POTREBNA DOKUMENTACIJA LIZING ZA PREDUZETNIKE

DOKUMENTA POTREBNA ZA ODOBRENJE LIZING FINANSIRANJA ZA PRIVATNE PREDUZETNIKE 

 • Ponuda (predračun) Isporučioca predmeta lizinga
 • Informativna ponuda Ca Leasing-a prihvaćena od strane klijenta
 • Zahtev za finansiranje pravilno i potpuno popunjen i potpisana saglasnost klijenta da Ca Leasing može pristupiti Kreditnom birou
 • Očitana lična karta (fotokopija obe strane ukoliko nije sa čipom) ili fotokopija pasoša zakonskog zastupnika i vlasnika
 • Fotokopija Kartona deponovanih potpisa banke
 • Fotokopija OP obrasca lica zakonskog zastupnika ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje potpis odsutnog lica (overen od strane nadležnog organa u državi overe)
 • Uverenje o izmirenim poreskim obavezama nadležne PU - starosti do 30 dana na dan plaćanja (original ili fotokopija ukoliko je Uverenje izvađeno online)

Preduzetnici koji su u sistemu PDV-a

 • Fotokopija overenog bilansa uspeha za poslednje dve poslovne godine sa poreskim bilansom i poslednji bilans za tekuću godinu na poslednji dan prethodnog meseca
 • Poreska prijava PDV-a za poslednji obračunski period

Preduzetnici koji nisu u sistemu PDV-a

 • Fotokopija overenog bilansa uspeha za poslednje dve poslovne godine sa poreskim bilansom i poslednji bilans za tekuću godinu na poslednji dan prethodnog meseca

ILI

 • Potvrde banke o prometu po tekućim računima za poslednje dve godine i tekuću godinu zaključno sa danom podnošenja zahteva (pojedinačno po godinama i u svim bankama)

 

DODATNA DOKUMENTACIJA ZA RADNJE KOJE NISU REGISTROVANA NA APR-U

 • Fotokopija rešenja / izvoda o osnivanju nadležnog organa sa svim prilozima i promenama
 • PIB – potvrda o izvršenoj registraciji

Ca Leasing d.o.o. zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju, a u cilju pozitivnog rešavanja Vašeg zahteva. Ukoliko je kao dodatno obezbeđenje uključeno jemstvo fizičkog ili pravnog lica, istu dokumentaciju je neophodno dostaviti za jemca.

POTREBNA DOKUMENTACIJA LIZING ZA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA

DOKUMENTA POTREBNA ZA ODOBRENJE LIZING FINANSIRANJA ZA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA

 • Ponuda (predračun) Isporučioca predmeta lizinga
 • Informativna ponuda CA Leasing-a prihvaćena od strane klijenta
 • Zahtev za finansiranje pravilno i potpuno popunjen i overena saglasnost klijenta da Ca Leasing može pristupiti Kreditnom birou
 • Očitana lična karta (fotkopija ukoliko je bez čipa) ili fotokopija pasoša nosioca gazdinstva
  (ukoliko je u sklopu porodičnog domaćinstva registrovano više gazdinstava dostaviti lične karte za sve nosioce gazdinstva)
 • Potvrda o registraciji gazdinstva
 • Potvrda o upisu aktivnog statusa gazdinstva za tekuću godinu (ukoliko je u sklopu porodičnog domaćinstva registrovano više gazdinstava dostaviti potvrde za sva gazdinstva)
 • Struktura biljne i stočarske proizvodnje (uzima se u Upravi za trezor za tekuću godinu i ukoliko je u sklopu porodičnog domaćinstva registrovano više gazdinstava dostaviti potvrde za sva gazdinstva)
 • Rešenje o porezu na imovinu
 • Ugovori o zakupu zemlje / Vlasnički, posedovni listovi zemlje
 • Izjava za povezana lica gazdinstva
 • Slike poljoprivrednog gazdinstva
 • Slike zaliha kojima PG raspolaže ili lager lista zaliha ukoliko su skladištene kod skladištara
 • Potvrde banke o prometu po tekućim računima za poslednjih 12 meseci za račun gazdinstva
  (ukoliko je u sklopu porodičnog domaćinstva registrovano više gazdinstava dostaviti potvrde o  prometu za sve račune)
 • Uverenje o izmirenim poreskim obavezama nadležne PU - starosti do 30 dana na dan plaćanja (original ili fotokopija ukoliko je Uverenje izvađeno online)

*Ca Leasing Srbija d.o.o. zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju, a u cilju pozitivnog rešavanja Vašeg zahteva. Ukoliko je kao dodatno obezbeđenje uključeno jemstvo drugog poljoprivrednog gazdinstva, istu dokumentaciju je neophodno dostaviti za jemca.

POTREBNA DOKUMENTACIJA LIZING ZA ADVOKATSKE KANCELARIJE

DOKUMENTA POTREBNA ZA ODOBRENJE LIZING FINANSIRANJA ZA ADVOKATE

 • Ponuda (predračun) Isporučioca predmeta lizinga
 • Informativna ponuda CA Leasing-a prihvaćena od strane klijenta
 • Zahtev za finansiranje pravilno i potpuno popunjen i overena pečatom i potpisom saglasnost klijenta da Ca Leasing može pristupiti Kreditnom birou
 • Očitana lična karta (fotkopija ukoliko je bez čipa) ili fotokopija pasoša vlasnika
 • Fotokopija overenog rešenja nadležnog organa (advokatske komore) starosti do 3 meseca
 • Izvod iz statistike – ako je rešenje starije od tri meseca
 • PIB – potvrda o izvršenoj registraciji
 • Fotokopija Kartona deponovanih potpisa banke
 • Fotokopija OP obrasca lica zakonskog zastupnika ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje potpis odsutnog lica (overen od strane nadležnog organa u državi overe)
 • Fotokopija overenog bilansa uspeha za poslednje dve poslovne godine sa poreskim bilansom i poslednji bilans za tekuću godinu na poslednji dan prethodnog meseca
  ILI
 • Potvrde banke o prometu po tekućim računima za poslednje dve godine i tekuću godinu zaključno sa danom podnošenja zahteva (pojedinačno po godinama i u svim bankama)
 • Uverenje o izmirenim poreskim obavezama nadležne PU - starosti do 30 dana na dan plaćanja (original ili fotokopija ukoliko je Uverenje izvađeno online)
 • Fotokopija Rešenja o paušalnom plaćanju poreza na dohodak za samostalno obavljanje delatnosti
 • Potvrda iz PU o poreskom zaduženju za prethodne dve godine (poreska prijava)
 • Kopije ugovora o trenutno aktuelnim poslovima advokatske kancelarije ILI Pregled aktuelnih poslova

*CA Leasing Srbija d.o.o. zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju, a u cilju pozitivnog rešavanja Vašeg zahteva. Ukoliko je kao dodatno obezbeđenje uključeno jemstvo fizičkog ili pravnog lica, istu dokumentaciju je neophodno dostaviti za jemca.

 

Kursna lista
 

Elektronsko bankarstvo