Kontakt telefon tel. 011 3305 930

Obaveštenje o sprovođenju statusne promene

Obaveštenje o sprovođenju statusne promene

U skladu sa odredbama člana 495, stava 1 i stava 5 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon 5/2015, 44/2018, 95/2018,  91/2019 i 109/2021), privredno društvo CA Leasing  Srbija d.o.o. Beograd, Milentija Popovića 5A, Beograd- Novi Beograd, matični broj: 20310456 (u daljem tekstu: CA Leasing) ovim objavljuje Nacrt ugovora o pripajanju.

Privredna društva Raiffeisen Leasing d.o.o Beograd, matični broj 17457284, Đorđa Stanojevića 16, Beograd-Novi Beograd (Raiffeisen Leasing)  i CA Leasing  donela su odluku da sprovedu statusnu promenu pripajanja, tako što će privredno društvo CA Leasing prestati da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije, istovremeno prenoseći celokupnu svoju imovinu, prava i obaveze privrednom društvu Raiffeisen Leasing kao univerzalnom pravnom sledbeniku koje nastavlja da posluje pod istim poslovnim imenom, sa istim sedištem i osnovnom delatnošću.

Svi detalji nameravane statusne promene sadržani su u Nacrtu ugovora o statusnoj promeni i njegovim  prilozima i dodacima, koji je predat Agenciji za privredne registre radi objavljivanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Kursna lista
 

Elektronsko bankarstvo